Taastuvenergia sagedusreservide turg

Mis on taastuvenergia sagedusreservide turg?

Sagedusreservide turul ostab või müüb Elering bilansienergiat, et hoida elektrivõrgu tarbimine ja tootmine tasakaalus. Taastuvenergia tootmise suurenemisel on elektrivõrgu stabiilsuse tagamine võrguoperaatorile üha keerukam ülesanne.  Aastal 2025 toimuv Venemaa elektrisüsteemist lahti ühendamine tekitab veelgi suurema vajaduse operatiivse juhtimise järele. Akudel põhinevad energiasalvestuslahendused on paindlikud ja kiire reageerimisvõimekusega ning sobivad seetõttu väga hästi selle ülesande lahendamiseks. 

Vaata ka: Kuidas akudega elektrivõrku stabiliseeritakse?

Elering peab kokkuleppel naaberriikide operaatoritega tagama, et tarbimise ja tootmise vahe ei ületaks 30 MW (ebabilanss). Miks see tähtis on? Lihtsustatult selgitades on nii, et kui tarbimine hakkab ületama tootmist, siis hakkab elektrivõrgu sagedus (50Hz) langema ning kui tootmine ületab tarbimist, siis hakkab elektrivõrgu sagedus tõusma. Kui sagedus langeb alla kriitilise piiri, siis on oht elektrivõrgu kokku kukkumiseks (generaatorid aeglustuvad ja lülituvad välja). Kui sagedus tõuseb üle kriitilise piiri, võib sellega samuti kaasneda võrguseadmete väljalülitumise oht.  

Akudel põhinevaid salvestuslahendusi saab sellise võrgusageduse muutuse tekkimisel kasutada vastavalt vajadusel kas siis lisatootjana või lisatarbijana. 

Kuidas toimub päikeseparkide sagedusreservide turg?

Sagedusreservide turul osalejad teevad konkreetseteks tundideks mõlemasuunalisi (Frequency Up & Frequency Down) hinnapakkumisi. Kui Eleringil tekib antud tunnil vajadus võrgusageduse juhtimiseks, siis nad aktiveerivad vastava suunalised pakkumised vajalikus ulatuses edastades vastava käsu turul osalejale. Seejärel turu osaleja paneb kas akud laadima või maha laadima, vastavalt soovitud suunale ja kogusele.

Pakkumiste miinimumsuurus on 1MW, samas on lubatud ka erinevate salvestuslahenduste agregeerimine. See tähendab, et turul osalemiseks ei pea omama ühte ülisuurt 1MW akut, vaid võib omada ka 10 keskmise suurusega akut võimsusega 100kW. Sellist agregeerimise teenust nimetatakse virtuaalseks elektrijaamaks. 

Kuidas kujuneb taastuvenergia hind?

Näiteks soovitud ostukogus kokku on 10MW Frequency Up ja tehtud pakkumised bilansienergia müügiks on sellised:

  • Pakkuja A: 3 MW Frequency Up, 150 EUR
  • Pakkuja B: 7 MW Frequency Up, 200 EUR
  • Pakkuja C:  4 MW Frequency Up, 250 EUR

Need pakkumised reastatakse hinna järgi alates madalamast ja kõik ostetava koguse sisse mahtuvad pakkujad saavad viimase pakkuja poolt pakutud hinna. Eelneva näite korral kujuneb bilansienergia hinnaks 200 EURi ja aktiveeritakse pakkujate A ja B kogused. Pakkuja C pakkumist ei aktiveerita.

 Bilansienergia hind on alati Nordpooli elektribörsi hinnast kõrgem, madalamatel pakkumisel puudub majanduslik mõte. Bilansienergia ajaloolise hinnainfoga saab tutvuda siin: https://baltic.transparency-dashboard.eu/node/41


Kuidas toimub akude juhtimine?

Akude juhtimise algoritmi eest vastutab virtuaalse elektrijaama teenust pakkuv ettevõte. Virtuaalse elektrijaama ülesanne teha võimalikult hästi ajastatud ja tasuvaid bilansienergia pakkumisi, mille aktiveerimise tõenäosus on maksimeeritud. Selleks kasutatakse tehisintellektil põhinevaid algoritme, mis analüüsivad ajaloolisi andmeid, ilmaprognoose ja muud relevantset infot.